جوراب نیم ساق

تو پاییز حتمن جوراب بپوشید!

/%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8

جوراب پوشیدن تو فصل های سرد میتونی به گرم کردن بدن خیلی کمک کنه!!


شناخت انواع جوراب

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8

معرفی انواع جوراب, و شناخت آن ها